Uczestnicy wyjazdu: Jadwiga Jędrej, Katarzyna Bojke, Ewa Brzoskowska i Artur Śmielak

Czas i miejsce mobilności: 22-24.02.2016,  Sztokholm

Szkoła partnerska: Kungstengymnasiet

Charakterystyka szkoły: Kungstengymnasiet to trzyletnie liceum, które przygotowuje uczniów w wieku 16-19 do nauki na uczelniach wyższych. Organem założycielskim szkoły jest Folkuniversitetet – fundacja non-profit, której głównym celem jest promowanie szeroko pojętej edukacji dla dorosłych.  Na działalność Folkuniversitetet składa się organizowanie kursów, szkoleń, nauka języków, a także zakładanie szkół różnego typu, w tym liceów.Pomimo tego, że jest to szkoła prywatna, rodzice nie płacą czesnego (w Szwecji państwo pokrywa wszelkie wydatki związane z edukacją). Edukacja na wszystkich poziomach kształcenia jest bezpłatna. Szwedzki system wsparcia finansowego w trakcie nauki w równym stopniu dotyczy niemal wszystkich obywateli, a dofinansowanie trafia bezpośrednio do uczniów i studentów niezależnie od sytuacji materialnej ich rodziców czy opiekunów Zasiłek udzielany uczniom szkół średnich II stopnia (1000 SEK przez 10 miesięcy w roku)  ma na celu zachęcenie do podejmowania kształcenia na tym etapie i częściowo pokrywa koszty ich nauki.

Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie ocen uzyskanych na świadectwie końcowym. Testy krajowe (dla poszczególnych etapów) mają umożliwić sprawiedliwą ocenę w całym kraju oraz stanowią pomoc dla nauczyciela przy wystawianiu ocen.

Szkoła oferuje trzy programy: program nauk społecznych, program ekonomiczny i program artystyczny. Przedmiotami podstawowymi, wspólnymi dla wszystkich programów są: język szwedzki, język angielski, matematyka, religia, wychowanie obywatelskie, przedmioty ścisłe i przyrodnicze, wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna oraz zajęcia artystyczne. Nauczanie przedmiotów podstawowych stanowi mniej więcej jedną trzecią czasu całego programu kształcenia. Pozostałe godziny są przeznaczone na przedmioty odpowiednie dla danego programu i przedmioty wybrane indywidualnie przez uczniów.

W Kungstengymnasiet uczniowie, oprócz języka angielskiego, mogą wybrać naukę drugiego języka obcego- hiszpańskiego, francuskiego i niemieckiego. Jest to szkoła o profilu międzynarodowym, która współpracuje z placówkami w Hiszpanii, Francji i Niemczech. W trzeciej klasie uczniowie mają okazję spędzić 3 tygodnie na stażu w Barcelonie, Aix-en-Provence i Dusseldorfie szkoląc język, a także doskonaląc umiejętności potrzebne w życiu zawodowym.

W szkole pracuje 30 nauczycieli i uczy się ok 350 uczniów. Atmosfera jest kameralna i przyjazna. W budynku znajduje się wiele miejsc, gdzie uczniowie mogą odpocząć – stoliki, krzesełka, sofy. Nie ma dzwonków, a zajęcia trwają ok 80 minut. Nauczyciel sam decyduje, kiedy zrobić przerwę w środku zajęć. Między 11 a 12 w szkole jest przerwa na lunch. Uczniowie dostają ciepły, zdrowy posiłek (do wyboru mięsny i wegetariański, sałatki i surówki, woda).

W Szwecji kwestie czasu pracy, wynagrodzeń i innych warunków pracy są uregulowane w umowach zbiorowych, zawieranych przez pracodawców i nauczycielskie związki zawodowe. Wysokość wynagrodzenia nauczycieli ustala się indywidualnie, w drodze negocjacji pomiędzy pracodawcą i nauczycielem (przeważnie reprezentowanym przez nauczycielski związek zawodowy) na szczeblu szkoły.

Wykorzystanie nowych technologii: Każda sala lekcyjna jest wyposażona w projektor multimedialny i nagłośnienie. Nie ma komputerów stacjonarnych,  a nauczyciele przychodzą na lekcje z laptopami. Każdy uczeń otrzymuje tablet (na czas trwania nauki w szkole) ze specjalną podpórką i klawiaturą. W szkole wykorzystuje się platformę e-learningową SchoolSoft, gdzie nauczyciele udostępniają materiały dydaktyczne, a uczniowie, między innymi, wysyłają zadania domowe, prace pisemne itp.

Kwestie wychowawcze:  W Kungstengymnasiet funkcjonuje program mentoringu wprowadzony przez dyrektora szkoły w 2014 roku.  Dwoje nauczycieli pełni funkcję mentorów- wychowawców (nie maja oni godzin dydaktycznych). Mentorzy spotykają się z klasami raz w tygodniu, oprócz tego spotykają się też indywidualnie z uczniami. Raz na semestr organizowane jest spotkanie wychowawcy, ucznia i rodzica. Mentoring polega na budowaniu relacji z uczniami indywidualnie i w grupach. Celem mentoringu jest wsparcie uczniów i zapewnienie im najlepszych warunków do nauki i rozwoju osobistego, a także  indywidualnego doradztwa np jeśli chodzi o wybór studiów czy ścieżki zawodowej. Duży nacisk kładzie się na techniki efektywnego uczenia się oraz zwiększanie odpowiedzialności osobistej uczniów za własny rozwój. Już na wcześniejszych etapach kształcenia uczniowie uczą się odpowiedzialności i niezależności. Gdy osiągają pełnoletność, sami usprawiedliwiają swoje nieobecności, a  nauczyciel nie może bez zgody ucznia kontaktować się z rodzicem.

W szkole organizowane są tzw. project weeks, podczas których uczniowie uczą się metodą projektu poza szkołą – w galeriach, muzeach, bibliotekach oraz rozwijają umiejętności pracy w zespole. Projekty łączą treści z różnych przedmiotów.

Obserwowane zajęcia

Uwagi, refleksje, wnioski

Wpływ

Zdjęcia